Zásady ochrany zpracování osobních údajů ve společnosti MK FINECO s.r.o.

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou.

Důležité informace
Informace o správci osobních údajů:
Obchodní firma: MK FINECO s.r.o.
IČO: 26083663
DIČ: CZ26083663
Sídlo: Česká 17/49, 370 01 České Budějovice 1

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou si s námi sjednáváte. Rozdělujeme je do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.

Zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme váš souhlas:

 • marketingové činnosti,
 • nefinanční služby našich partnerů

Detailnější informace ohledně udělených souhlasů se zpracováním vašich osobních údajů jsou vám k dispozici v textu dokumentu, který nám udělujete v rámci procesu sjednání služby a podpisu smlouvy. Souhlas ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je dobrovolný a je možné ho kdykoliv bezpodmínečně odvolat.

Zpracování osobních údajů, ke kterému váš souhlas nepotřebujeme:

 • plnění našich povinností, které vyplývají z uzavřených smluv,
 • splnění našich povinností, které nám ukládá zákon a jiné právní předpisy,
 • zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. při uplatnění nároků u soudů, pojišťoven), rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na osobní údaje, které
 • jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku,
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
 • Pokud nám osobní údaje nutné pro některý z výše uvedených důvodů odmítnete sdělit, není možné vám poskytnout příslušný produkt, službu či jiné plnění, pro které osobní údaje potřebujeme.

  Právní základ

  Na tomto právním základě zpracováváme vaše osobní údaje, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů a právních předpisů:

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
  • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
  • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
  • zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,
  • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (tento zákon upravuje úvěrové registry),
  • zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku (tento zákon upravuje činnosti subjektů, které jsou oprávněny poskytovat platební služby),
  • zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní (tento zákon ukládá povinnost vyměňovat si s jinými finančními institucemi informace o osobách, na které se v jiném státě vztahují daňové povinnosti)
  • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tento zákon ukládá povinnost provádět identifikaci a kontrolu klientů)
  • zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (tento zákon ukládá povinnost prověřovat, že klient není subjektem mezinárodních sankcí) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) např. Capital Requirements Regulation č. 575/2013, o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.

  Oprávněné zájmy MK FINECO s.r.o. pro zpracovávaní vašich osobních údajů

  V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje, abychom zajistili ochranu práv a právem chráněných zájmů jak MK FINECO s.r.o.. Takové zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu. Avšak rozsah důvodů, které nás opravňují k tomuto typu zpracování, je omezen. Existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme.

  Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu:

  • simulace produktů a služeb, abychom vám pomohli s výběrem nejvýhodnějšího produktu
  • příprava smlouvy na vaši žádost – sběr a zpracování osobních údajů, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh vaší smlouvy
  • řízení vztahů s obchodními partnery, abychom vám poskytli veškeré služby, které souvisejí se správou produktu nebo vyřešili vaše požadavky, přání a stížnosti apod.
  • řízení vztahů se zákazníky, abychom vám poskytli veškeré služby, které souvisejí se správou produktu nebo vyřešili vaše požadavky, přání a stížnosti apod.
  • zasílání zpráv, notifikací a potvrzení, které slouží k provozu, obsluze a údržbě vašeho produktu
  • reporting a vytváření analytických modelů na základě agregovaných a anonymizovaných osobních údajů a jejich sdílení s mateřskou společností MK FINECO s.r.o.
  • analýzy vašich profilových údajů a údajů o produktech a službách za účelem:
   • nastavení vhodných parametrů vaší smlouvy
   • zpracování kamerových záznamů z důvodu eliminace protiprávního jednání a dodržení ochrany osob a majetku,
   • testování změn softwaru,
   • výzkumu a vývoje produktů/služeb a analýz vývoje trhu,
   • zpracování analýz nad agregovanými (anonymizovanými) daty pro historické, statistické a vědecké účely.

Kategorie osobních údajů

Identifikační údaje

Jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození

Kontaktní údaje

Především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás budeme moci kontaktovat.

Údaje o bonitě a důvěryhodnosti

Osobní údaje, které jsou pro společnost MK FINECO s.r.o. – s ohledem na její právní povinnost postupovat při výkonu své činnosti obezřetně – potřebné k tomu, aby mohla obchod uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik. Charakter a rozsah těchto osobních údajů závisí na povaze uzavíraného obchodu nebo služby, která je poskytována.

Údaje o využívání služeb

Údaje o tom, které produkty a služby MK FINECO s.r.o. jste si sjednali a jak je používáte.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci MK FINECO s.r.o.

MK FINECO s.r.o. v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům:

 • marketingovým a výzkumným agenturám za účelem marketingového zpracování či šetření a pro nabídky obchodu, služeb a produktů členů Skupiny Asseco a vybraných obchodních partnerů,
 • burzám a zprostředkovatelům obchodu s cennými papíry,
 • poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace zahraničního platebního styku,
 • poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací,
 • bankovním a nebankovním registrům, mobilním operátorům za účelem splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů,
 • exekutorům a dražebníkům za účelem uplatnění souvisejících nároků,

Doba, po kterou jsou vaše data uložena u společnosti MK FINECO s.r.o.

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají příslušné právní předpisy. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů. Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen, nebo po dobu trvání vašeho souhlasu.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění́.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly vámi společnosti MK FINECO s.r.o. poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

Pro uplatnění svých práv můžete využít elektronické komunikační kanály, které v komunikaci se společností MK FINECO s.r.o. využíváte. Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu se však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů:

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111

 

Vytvořil: